سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:44:37 AM 1400 / 08 / 04
 
   
     

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
روز دوشنبه مورخ 3 آبان ماه ساعت 12:30

--1400 / 07 / 30  -21:18 تعداد مشاهدات :31

سه شنبه 4 آبان ماه ساعت 12 - لابراتوار فناوری اطلاعات سلامت

--1400 / 07 / 29  -15:32 تعداد مشاهدات :20


--1400 / 07 / 28  -12:39 تعداد مشاهدات :20


--1400 / 07 / 27  -10:36 تعداد مشاهدات :34


--1400 / 07 / 27  -10:33 تعداد مشاهدات :47


--1400 / 07 / 27  -8:6 تعداد مشاهدات :36


--1400 / 07 / 25  -10:17 تعداد مشاهدات :45


--1400 / 07 / 25  -8:34 تعداد مشاهدات :32


--1400 / 07 / 24  -13:59 تعداد مشاهدات :60


--1400 / 07 / 24  -13:8 تعداد مشاهدات :39


--1400 / 07 / 21  -13:53 تعداد مشاهدات :46

ماراتون ایده های نوآورانه آموزشی (اینوا)- آخرین مهات ثبت نام:1400/07/17

--1400 / 07 / 20  -8:34 تعداد مشاهدات :33


--1400 / 07 / 20  -8:9 تعداد مشاهدات :65

1400/08/22 لغایت 1400/09/11

--1400 / 07 / 20  -7:55 تعداد مشاهدات :47

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: