سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

9:36:53 AM 1401 / 05 / 17
 
   
     


سایت مقام معظم رهبری 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1401 / 05 / 05  -11:54 تعداد مشاهدات :52


--1401 / 05 / 04  -13:28 تعداد مشاهدات :79


--1401 / 05 / 03  -8:15 تعداد مشاهدات :52


--1401 / 04 / 29  -13:43 تعداد مشاهدات :65


--1401 / 04 / 25  -13:58 تعداد مشاهدات :60


--1401 / 04 / 25  -10:14 تعداد مشاهدات :66


--1401 / 04 / 22  -8:4 تعداد مشاهدات :70


--1401 / 04 / 20  -11:1 تعداد مشاهدات :52


--1401 / 04 / 18  -8:42 تعداد مشاهدات :78

ثبت نام: 1401/04/11 لغایت 1401/04/15

--1401 / 04 / 12  -10:37 تعداد مشاهدات :61

زمان ثبت نام: 1401/04/06 لغایت 1401/04/12

--1401 / 04 / 11  -11:23 تعداد مشاهدات :89


--1401 / 04 / 11  -11:8 تعداد مشاهدات :52


--1401 / 04 / 11  -10:41 تعداد مشاهدات :61


--1401 / 03 / 31  -8:46 تعداد مشاهدات :105

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: