امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

10:58:38 AM 1398 / 12 / 05
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1398 / 12 / 04  -14:29 تعداد مشاهدات :22


--1398 / 12 / 04  -14:21 تعداد مشاهدات :8


--1398 / 11 / 28  -12:28 تعداد مشاهدات :74


--1398 / 11 / 28  -11:39 تعداد مشاهدات :110


--1398 / 11 / 21  -12:4 تعداد مشاهدات :99

طرح دروس

--1398 / 11 / 19  -9:42 تعداد مشاهدات :82


--1398 / 11 / 16  -14:50 تعداد مشاهدات :88


--1398 / 11 / 16  -14:41 تعداد مشاهدات :124

لیست اسامی گروهها، مربیان و بخش‌ها و برنامه روتیشن کارآموزی

--1398 / 11 / 14  -13:48 تعداد مشاهدات :397

برنامه کارآموزی

--1398 / 11 / 13  -14:59 تعداد مشاهدات :400

طرح دروس

--1398 / 11 / 13  -14:40 تعداد مشاهدات :111

برنامه کارآموزی

--1398 / 11 / 08  -14:21 تعداد مشاهدات :221


--1398 / 11 / 06  -13:28 تعداد مشاهدات :207


--1398 / 11 / 02  -12:43 تعداد مشاهدات :140

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: