امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

2:17:50 AM 1398 / 12 / 07
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1398 / 12 / 04  -14:29 تعداد مشاهدات :54


--1398 / 12 / 04  -14:21 تعداد مشاهدات :15


--1398 / 11 / 28  -12:28 تعداد مشاهدات :88


--1398 / 11 / 28  -11:39 تعداد مشاهدات :146


--1398 / 11 / 21  -12:4 تعداد مشاهدات :104

طرح دروس

--1398 / 11 / 19  -9:42 تعداد مشاهدات :94


--1398 / 11 / 16  -14:50 تعداد مشاهدات :90


--1398 / 11 / 16  -14:41 تعداد مشاهدات :125

لیست اسامی گروهها، مربیان و بخش‌ها و برنامه روتیشن کارآموزی

--1398 / 11 / 14  -13:48 تعداد مشاهدات :399

برنامه کارآموزی

--1398 / 11 / 13  -14:59 تعداد مشاهدات :403

طرح دروس

--1398 / 11 / 13  -14:40 تعداد مشاهدات :113

برنامه کارآموزی

--1398 / 11 / 08  -14:21 تعداد مشاهدات :221


--1398 / 11 / 06  -13:28 تعداد مشاهدات :207


--1398 / 11 / 02  -12:43 تعداد مشاهدات :142

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: