سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

6:10:06 AM 1400 / 09 / 06
 
طرح دروس رشته کارشناسی هوشبری

طرح دروس رشته کارشناسی ارشد آموزش هوشبری

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر