امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

5:35:49 AM 1397 / 06 / 30
 

طرح دروس گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح درس نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

  1. بیوشیمی بالینی

تاریخ آخرین ویرایش :97/06/21

آرشیو

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر