امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

5:42:34 AM 1398 / 05 / 02
 


مسئول دایره امتحانات دانشکده پیراپزشکی :حمید رضا سیدی
 

توجه :  مشاهده قوانین و مقررات دایره امتحانات دانشکده پیراپزشکی

ارائه کارت ورود به جلسه جهت حضور در جلسه امتحانات پایان ترم الزامی است.

دریافت کارت ورود به جلسه منوط به پر کردن فرم ارزشیابی اساتید می باشد.

لذا دانشجویان محترم جهت دریافت کارت ورود به جلسه  قبل از شروع امتحانات پایان ترم به سامانه اینترنتی انتخاب واحد مراجعه و فرم های ارزشیابی اساتید را پر نمایند.

 

 راهنمای چگونگی ورود دانشجویان به سایت جهت تکمیل فرم ارزشیابی اساتید برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون 

 

 آئین نامه آموزشی مربوط به امتحانات 

 ماده 15) حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است وساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از چهار هفدهم ،عملی وآزمایشگاهی از دو هفدهم و کارآموزی و کارآموزی در عرصه از یک دهم مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب میشود.

لذا به استناد ماده فوق اسامی غائبین بیش از حد مجاز را قبل از شروع امتحانات کتبا" به آموزش دانشکده اعلام فرموده تابرابر مقررات با نامبرده رفتار گردد.

ماده23) حداقل نمره قبولی در هر درس نظری وآزمایشگاهی 10 وکارآموزی وکارآموزی در عرصه 12 میباشد.

تبصره2) هریک از دروس نظری وعملی نمره مستقل دارند اما نمره دروس نظری – عملی که یک درس محسوب میشوند معدل دو قسمت نظری وعملی وبا توجه به ضرایب هر کدام است . در صورتی که معدل دو قسمت نظری وعملی به 10 نرسد ویا یکی از آنها از 8 کمتر باشد هرچند معدل به 10 رسیده باشد هر دو قسمت باید مجددا" تکرار شود.

ماده 25 )استاد موظف است گزارش نمره نهایی هر درس را حداکثر ظرف 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوطه تسلیم نماید .

تبصره : پس از اعلام نمره توسط آموزش دانشجو می تواند حداکثر تا 3 روز پس از اعلام نتایج اعتراضات خود را کتبا به آموزش دانشکده اعلام کند تا رسیدگی لازم صورت پذیرد .

 ماده 23 )حداقل نمره قبولی در هر درس نظری و آزمایشگاهی 10 و کارآموزی و کارآموزی درعرصه12 می باشد .

نکات قابل توجه اساتید جهت بالابردن سطح کیفی امتحانات :

  مشاهده راهنمای ثبت اینترنتی نمرات امتحانی دانشجویان توسط اساتید 

1- برگزاری امتحان پایان ترم منوط به تمام شدن درس طبق سرفصل دروس مربوطه می باشد .

2-  پاسخنامه مخصوص دستگاه کارت خوان جهت تصحیح ماشینی سوالات تستی درجلسه امتحان موجود است.

3- مسئولیت تایپ و تکثیر سوالات امتحانی به عهده مدرس یا گروه مربوطه می باشد و سوالات امتحانی در زمان برگزاری امتحان توسط مدرس یا کارشناس معرفی شده از طرف گروه توزیع می شود  و آموزش دانشکده هیچگونه مسئولیتی در قبال تایپ ، تکثیر و توزیع سوالات امتحانی نخواهد داشت .

4- باتوجه به نامه شماره 2983 مورخ 07/04/91 معاونت محترم آموزشی دانشگاه مقتضی است جهت تکثیر سوالات به دفتر آموزش مداوم در طبقه اول پزشکی مراجعه نمایید.

6- برای دروسی که چندمدرس بطور مشترک تدریس داشته اند ، با هماهنگی گروه آموزشی مربوطه ، سوالات بطور مشترک طرح و تکثیر شود .

5- با توجه به عدم وجود نیروی انسانی کافی جهت مراقبت سرجلسه امتحان ، حضور مدرس یا نماینده گروه آموزشی حداقل 10 دقیقه قبل از شروع آزمون الزامی است .

6- عواقب قانونی ناشی از عدم حضور مدرس یا مدرسین محترم در روز و ساعت تعیین شده سرجلسه امتحان تنها متوجه مدرس و گروه آموزشی مربوطه خواهد بود.

7- پس از وصول فرم اعلام برنامه امتحانی توسط گروه آموزشی ، دایره امتحانات دانشکده پیراپزشکی هیچگونه مسئولیتی را در زمینه اطلاع مجدد به مدرس یا دریافت سوال امتحان نخواهد داشت .

 

طبق آئین نامه آموزشی لازم است :

1- نمرات دانشجویان قبل از ثبت نهایی ، بمدت سه روز از طریق ثبت موقت الکترونیکی جهت رسیدگی به اعتراضات احتمالی به اطلاع دانشجویان رسیده باشد .

2- ثبت وارسال نمرات نهایی پایان نیمسال (پس ازپاسخگویی به اعتراضات دانشجویان و یا عدم وجود اعتراض درموعد مقرر) فقط به صورت الکترونیکی و ازطریق سیستم نرم افزار سماء (حداکثر ظرف مدت 10روز پس از برگزاری امتحان )صورت پذیرد .

3- پس از ثبت نهایی جهت کنترل موازی صحت ثبت نمرات، یک نسخه پرینت شده از لیست نمرات هردرس به اداره آموزش دانشکده پیراپزشکی ارسال گردد .

4- جهت تصحیح سئوالات تستی و  بررسی مشخصات آزمون می توانید اوراق امتحانی خود را به  کمیته دایره امتحانات مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی (روبروی خوابگاه امام علی(ع) ) تحویل نمائید.  ضمناً از آنجایی که دستگاه مارک خوان قادر به تصحیح فتوکپی پاسخنامه نمی باشد به منظور جلوگیری از بروز هر گونه مشکل در تصحیح مکانیزه اوراق امتحانی از فتوکپی پاسخنامه استفاده نشود .

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر