حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

6:18:18 AM 1396 / 06 / 31
 
 • به استناد ماده 16 آئین نامه آموزشی ،غیبت غیر موجه درامتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر درامتحان آن درس می باشد. (10/3/95)

    نظر به اینکه تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده ی شورای آموزشی دانشگاه است. لذا مقتضی است درصورت غیبت درامتحان پایان ترم حداکثر طی48 ساعت مستندات خود را به دانشکده ارائه نمائید این مدارک شامل« گواهی پزشکی که مستقیماًدرهمان روز توسط پزشک معتمد دانشگاه صادر شده باشد و گواهی بستری در بیمارستان »می باشد.

  پزشکان معتمد دانشگاه : سرکار خانم دکترزهرا نخی –جناب آقای دکتر یاوری تبار

  آدرس :

  آقای دکتریاوری تبار  : چهارراه آیت اله کاشانی،بیمارستان نقوی    

  خانم دکتر زهرا نخی : بلوار مفتح- ابتدای خیابان صنیع الملک

 •  ارائه کارت ورود به جلسه جهت حضور در جلسه امتحانات پایان ترم الزامی است. دریافت کارت ورود به جلسه منوط به پر کردن فرم ارزشیابی اساتید می باشد.لذا دانشجویان محترم جهت دریافت کارت ورود به جلسه  قبل از شروع امتحانات پایان ترم به سامانه اینترنتی انتخاب واحد مراجعه و فرم های ارزشیابی اساتید را پر نمایند.(9/03/95)
 • راهنمای ثبت اینترنتی نمرات امتحانی دانشجویان توسط اساتید  (01/03/95)

*بر اساس بند 3 مصوبه مورخ  9/11/90 هیئت محترم رئیسه دانشگاه شهریه دانشجوی میهمان برای هر ترم تحصیلی به شرح ذیل می باشد :رشته پزشکی هرنیمسال 5000000 ریال / مقطع کارشناسی هرنیمسال 4000000 ریال/ تک درس هرنیمسال 250000 ریال

*دانشجویان میهمان با معدل کل حداقل 17 از تخفیف 50% برخوردارخواهند شد ضمناً این تخفیف برای دانشجویان میهمانی که معدل حداقل 17 را در نیمسال کسب نمایند در ثبت نام نیمسال بعدی نیزمنظورخواهد شد .شمار حساب دانشکده پیراپزشکی 2137740237005     


 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر