امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

9:54:38 PM 1398 / 09 / 14
 

 
  ( جهت مشاهده اسامی دانشجویان تحت مشاوره ، نام اساتید مورد نظر را کلیک نمایید.)


نیمسال اول 98/99   

  اساتید مشاور گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی  

دکتر اکبر علی اصغرزاده

(برنامه هفتگی )

دکتر مهراور رفعتی

(برنامه هفتگی)

دکتر مهران محسنی 

(برنامه هفتگی)

دکتر حبیب اله مرادی

(برنامه هفتگی)

دکتر باقر فرهود

(برنامه هفتگی)

 

  ( جهت مشاهده اسامی دانشجویان تحت مشاوره ، نام اساتید مورد نظر را کلیک نمایید.)

اساتید مشاور گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت

دکتر مهرداد فرزندی پور

(برنامه هفتگی )

دکتر فاطمه رنگرز جدی 

(برنامه هفتگی )

دکتر زهرا میدانی

(برنامه هفتگی )

دکتر احسان نبوتی

(برنامه هفتگی )

دکتر علی محمد نیک فرجام

( برنامه هفتگی )

 

  ( جهت مشاهده اسامی دانشجویان تحت مشاوره ، نام اساتید مورد نظر را کلیک نمایید.)

اساتید مشاور گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر محمود صفاری

(برنامه هفتگی)

دکتر سیما راستی

ساعات مشاوره: سه شنبه 14-12

آقای دکتر مرتضی سلیمیان

(برنامه هفتگی )

دکتر حسین هوشیار

ساعات مشاوره: شنبه 12-8

دکتر اعظم صامعی

(برنامه هفتگی)

ساعات مشاوره: شنیه و سه شنبه 14- 12:30

دکتر فرشته بهمنی

ساعات مشاوره: شنبه 12-10

دکترمحمد اسماعیل شهاب الدین

ساعات مشاوره: شنبه 12-10

دکتر بهرتگ علنی

ساعات مشاوره: یکشنبه و سه شنبه 14-12

دکتر مصطفی خدری

( برنامه هفتگی)

 

  ( جهت مشاهده اسامی دانشجویان تحت مشاوره ، نام اساتید مورد نظر را کلیک نمایید.)

اساتید مشاور گروه هوشبری 

 دکتر مهرداد مهدیان

(برنامه هفتگی )

 حمیدرضا سیدی

(برنامه هفتگی )

دکتر فخرالسادات میرحسینی

(برنامه هفتگی )

دکتر فاطمه حسن شیری

(برنامه هفتگی)


   

 تاریخ آخرین به روز رسانی :98/8/25

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر