امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

8:20:30 PM 1398 / 09 / 24
 

تلفن های داخلی تماس با گروه هوشبری:

  • اساتید گروه: 631
  • مرکز تمرین و تقویت مهارتهای بالینی (پراتیک هوشبری): 652
  •  تلفکس دانشکده پیراپزشکی :55548883-031
  • آدرس: کاشان، کیلومتر 5 جاده راوند، صندوق پستی 111/87155
  • پست الکترونیکی : paramedicine_at_kaums.ac.ir
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر