سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

10:23:17 PM 1399 / 04 / 16
 

تلفن های داخلی تماس با گروه هوشبری:

  • دکتر مهدیان: 3669
  • دکتر میرحسینی: 3802
  • دکتر حسن شیری: 3631
  • خانم رحیمی ( کارشناس گروه) : 3631
  • مرکز تمرین و تقویت مهارتهای بالینی (پراتیک هوشبری): 3652
  •  تلفکس دانشکده پیراپزشکی :55548883-031
  • آدرس: کاشان، کیلومتر 5 جاده راوند، صندوق پستی 111/87155
  • پست الکترونیکی : paramedicine_at_kaums.ac.ir
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر