سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

6:42:05 AM 1400 / 09 / 06
 

تلفن های داخلی تماس با گروه هوشبری

دکتر مهدیان: 3841

دکتر میرحسینی:3844          

دکتر حسن شیری: 3650

خانم رحیمی ( کارشناس گروه) : 3191

مرکز تمرین و تقویت مهارتهای بالینی (پراتیک هوشبری): 3652

تلفکس دانشکده پیراپزشکی :55589343-031

آدرس: کاشان، کیلومتر 5 جاده راوند، صندوق پستی 111/87155

پست الکترونیکی : paramedicine_at_kaums.ac.ir

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر