سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

2:13:24 AM 1401 / 09 / 17
 

  انجمن های علمی دانشجویی دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مدیر امور کارگاهها و مسئول هدایت و هماهنگی انجمن های علمی دانشجویی :


دکتر عباس قوطاسلو
تحصیلات:
دکتری تخصصی هماتولوژی و بانک خون
پست الکترونیک:ٍ a.ghotaslou@gmail.com

تماس با مسئول هدایت و هماهنگی انجمن های علمی دانشجویی :

55589343 -031 و 55589021-031 داخلی 3844 

اهداف و وظایف مسئول کانون های علمی

انجمن های علمی دانشجویی دانشکده پیراپزشکی :
فرایند برگزاری کارگاه

آیین نامه

دستورالعمل اجرایی

فرم ها

اساسنامه

نمونه اساسنامه

 

تاریخ آخرین ویرایش: 1401/08/08

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر