سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

9:32:06 PM 1399 / 04 / 13
 

تصویر(عکس )آرم انجمن علمی دانشجویی مدیریت اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

انجمن علمی دانشجویی مدیریت  و فن آوری اطلاعات سلامت

انجمن علمی دانشجویی مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 1386 توسط دانشجویان مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تاسیس شد. در حال حاضر دانشجویان مدارک پزشکی و فن آوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان امور مربوط به انجمن را هدایت و اجرا می نمایند.

  • دبیر انجمن علمی دانشجویی مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت
  • مسئول کمیته آموزشی
  • مسئول کمیته پژوهشی
  • مسئول کمیته اطلاع رسانی و سایت

نشریه انجمن علمی دانشجویی مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت: نشریه سهیم 

اطلاعیه ها:

داوطلبین انتخابات شوراها و انجمن های دانشکده پیراپزشکی رشته فن اوری اطاعات سلامت

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

 
 

9311432012

فاطمه عسگری کویری

فن اوری اطلاعات سلامت

 

9311432018

فائزه لک

فن اوری اطلاعات سلامت

 

9311432009

مهدیه شاه میرزایی

فن اوری اطلاعات سلامت

 

9311432004

معصومه جوادی

فن اوری اطلاعات سلامت

 

9411432018

فاطمه نوروزی

فن اوری اطلاعات سلامت

 

9411432004

مژگان تاجیک

فن اوری اطلاعات سلامت

 

9411432015

الهام قلی زاده

فن اوری اطلاعات سلامت

 

9411432009

پردیس شادکام(قائم مقام)

فن اوری اطلاعات سلامت

 

9311441002

سارا چوپان نژاد (دبیر)

فن اوری اطلاعات سلامت

 

 

صفحه اول دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
صفحه انجمن های علمی دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر