سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

10:31:02 PM 1399 / 04 / 16
 

 

HG

مدیریت مالی، بیمه

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر