امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:16:36 PM 1398 / 04 / 30
 

QA

ریاضیات و علوم کامپیوتر

 

ردیف

عنوان

تعداد

1

از صفر تا اینترنت (ج3 و4 )

2

2

ایمیل گویا (ج1و2 )

2

3

چاپ در خانه (ج 1و 3 )

2

4

چاپ در خانه (ج 3 و4)

2

5

چاپ در خانه (ج 5 و 6 )

 

2

6

رفع مشکلات اولیه کامپیوتر (ج1 و 2)

2

7

رفع مشکلات اولیه کامپیوتر (ج3 )

1

8

شاه کلید (ج1 و2 )

2

9

شاه کلید (ج3 و 4)

2

10

شاه کلید (ج 5)

1

11

نگارش و نامه نگاری (ج1 و 2 )

2

12

نگارش و نامه نگاری(ج3 و 4)

2

13

نگارش و نامه نگاری(ج7)

1

14

نگارش و نامه نگاری(ج5 و6 )

2

15

Common errors in statistics

2

16

Statistical methods for health care

1

17

Statistical methods for the analysis of repeated measurements

2

18

Applied logistic regression

4

19

Regression models for categorical dependent variables using

2

20

All of nonparametric statistics

2

21

Design and analysis of experiments

2

22

رایانه خبر(شماره 63 تا  31 )

32

23

برنامه نویسی MATLAB   

1

 

لیست نرم افزارهای کتابخانه دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر