امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

4:00:12 AM 1396 / 12 / 05
 

 

QU 

بیوشیمی

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر