امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:06:16 AM 1398 / 05 / 01
 

 

QU 

بیوشیمی

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر