امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:48:35 PM 1398 / 07 / 23
 

 

 

TD

مهندسی بهداشت محیط

 

ردیف

عنوان

تعداد

1

Environmental Engineering 

2

2

Biologic : designing with nature to protect the environment 

2

3

Guidelines for drinking- water quality 

2

4

Handbook of water and wastewater

1

5

Handbook of water and wastewater treatment

2

6

Water distribution systems handbook

2

7

شبکه های توزیع آب شهری (ویرایش دوم)

2

8

Biotechnology for waste and wastewater treatment

2

9

Analyses of hazardous substances in air 

3

10

Air sampling and industrial hygiene engineering 

2

11

Air monitoring for toxic exposures 

3

12

Industrial noise control and acoustics 

2

13

Industrial waste treatment handbook 

1

14

اصول تصفیه و بهره برداری از منابع آب

3

15

شبکه های توزیع آب شهری

1

 
 

لیست نرم افزارهای کتابخانه دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر