امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

10:28:58 AM 1397 / 04 / 04
 

 

TX

اقتصاد خانه

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر