امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:17:55 PM 1398 / 04 / 30
 

 

 

WI

دستگاه گوارش

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر