امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:18:47 AM 1398 / 09 / 16
 

 

WN

رادیولوژی

ردیف

عنوان

تعداد

1

آشنایی با رادیوگرافی

1

2

Essentials of radiology

آموزش ضروریات رادیولوژی
 

1

3

Quality management

1

4

Diagnostic imaging expert

2

5

Radiation  protection l series 1

1

6

 

Radiation  protection laboratory series 1

1

7

آموزش سونوگرافی شکم Ultrasound 

2

8

Radiation  protection manual (safety) –part 3

2

9

پرتو نگار : فصل نامه تخصصی انجمن

1

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر