سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

5:04:15 AM 1400 / 06 / 31
 

 

WR

پوست

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر