امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

8:30:30 AM 1396 / 11 / 29
 

 

WR

پوست

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر