امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:33:54 PM 1396 / 08 / 30
 

 

WR

پوست

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر