امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:00:05 AM 1398 / 11 / 03
 
قوانین امانت کتاب

  هر دانشجو می تواند تعداد مجاز5 کتاب را  به امانت ببرد و موظف است در زمان مقرر نسبت به برگشت یا تمدید آن اقدام نماید

هر کتاب مرجع یک روز و هرکتاب غیر مرجع ده روز امانت داده می شود

کتب امانت گرفته شده در صورت موجود بودن نسخ دیگر تا سه بار قابل تمدید هستند

در صورت تاخیر کتب مرجع به ازای هر روز تاخیر چهار روز کارت عضویت شما بایگانی می شود

در صورت تاخیر کتب  غیر مرجع به ازای هر روز تاخیر دو روز کارت عضویت شما بایگانی می شود

در صورت تاخیر در ایام امتحانات زمان بایگانی دو برابر خواهد شد

برای تسویه حساب در صورت تاخیرکتب به ازای هر روز 100 تومان جریمه نقدی  دریافت می شود

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر