رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

9:14:47 AM 1396 / 05 / 03
 

 لیست و شماره دروس رشته کارشناسی هوشبری ورودی مهر 92 در نیمسال دوم سال تحصیلی 96/95

(ترم هشتم )

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

1419162

کارآموزی درعرصه 2

(کارآموزی در عرصه بیهوشی ، کارآموزی در عرصه اورژانس و کارآموزی در عرصه سرویس درد  )

 

8

 

جمع کل واحد ها

8واحد

 
 

 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی هوشبری ورودی مهر 93 در نیمسال دوم سال تحصیلی 96/95

(ترم ششم )

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1419147

اصول مراقبتهای ویژه

3

-

2

1419156

کارآموزی 4

-

4

3

1419146

مراقبتهای پس از بیهوشی

2

-

4

1419145

روش بیهوشی 3

4

-

7

1419138

فوریت های پزشکی

2

-

8

1419140

زبان تخصصی

3

-

9

1419148

اصول روشهای اداره درد

2

-

جمع

20واحد

 

 

 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی هوشبری ورودی مهر 94 در نیمسال دوم سال تحصیلی 96/95

(ترم چهارم )

 ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1419143

روش بیهوشی 1

4

-

2

1419137

خون شناسی و انتقال خون

2

-

3

1419154

کارآموزی 2

-

4

4

1419136

فیزیوپاتولوژی

4

-

5

1419140

زبان تخصصی

3

-

6

1419150

دارو شناسی اختصاصی

3

-

جمع

20واحد

 

 

 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی هوشبری ورودی مهر 95 در نیمسال دوم سال تحصیلی 96/95

(ترم دوم)

 ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1419121

آناتومی 2

5/1

5/0

2

1419123

فیزیولوژی 2

2

-

3

1419130

کاربرد رایانه

2

1

4

1419124

فیزیک هوشبری

2

-

5

1419127

ایمونولوژی

1

-

6

1419142

اصول بیهوشی

3

-

7

1010102

اندیشه اسلامی 2

(یا یک درس عمومی)

2

-

8

1419152

کارآموزی پرستاری

-

2

9

1419108

زبان انگلیسی عمومی

3

-

جمع

20واحد

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر