سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

10:10:06 PM 1399 / 04 / 13
 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی هوشبری

ورودی مهر 93 در نیمسال دوم سال تحصیلی 97/96

(ترم هشتم )

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

1419162

کارآموزی درعرصه 2

(کارآموزی در عرصه بیهوشی ، کارآموزی در عرصه اورژانس و کارآموزی در عرصه سرویس درد  )

 

8

 

جمع کل واحد ها

8

 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی هوشبری

ورودی مهر 94 در نیمسال دوم سال تحصیلی 97/96

(ترم ششم )

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1419147

اصول مراقبتهای ویژه

3

-

2

1419156

کارآموزی 4

-

4

3

1419146

مراقبتهای پس از بیهوشی

2

-

4

1419145

روش بیهوشی 3

4

-

7

1010108

دانش خانواده و جمعیت

گروه 5

2

-

8

1010106

آشنایی با منابع اسلامی

گروه 5

2

-

-9

1419148

اصول روشهای اداره درد

2

-

جمع

20

 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی هوشبری

ورودی مهر 95 در نیمسال دوم سال تحصیلی 97/96

(ترم چهارم )

 ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1419151

اخلاق حرفه ای در هوشبری

1

-

2

1419137

خون شناسی و انتقال خون

2

-

3

1419154

کارآموزی 2

-

4

4

1419136

فیزیوپاتولوژی

4

-

5

1419140

زبان تخصصی

3

-

6

1419207

ایمنی و ترافیک

1

-

7

1419150

دارو شناسی اختصاصی

3

-

8

1010106

آشنایی با منابع اسلامی

گروه 5

2

-

جمع

20

 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی هوشبری

ورودی مهر 96 در نیمسال دوم سال تحصیلی 97/96

(ترم دوم)

 ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1419121

آناتومی 2

5/1

5/0

2

1419123

فیزیولوژی 2

2

-

3

1419183

اصول پایه داروشناسی

2

-

4

1419192

بیهوشی 1

3

1

5

1419108

زبان انگلیسی عمومی

3

-

6

1419152

کارآموزی پرستاری

-

2

7

1419191

تجهیزات بیهوشی

5/1

5/0

8

1419180

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

-

2

9

1010103

تربیت بدنی 1

طبق برنامه تنظیمی گروه تربیت بدنی

-

1

جمع

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر