سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:17:58 AM 1401 / 04 / 05
 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

ورودی مهر 96 در نیمسال دوم سال تحصیلی 97/96

(ترم دوم)

 ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1420140

فیزیک پرتوشناسی تشخیصی

3

-

2

1420137

ثبت ونمایش تصاویردرپزشکی

2

-

3

1420126

آناتومی1

(اندام فوقانی ،تحتانی و ستون فقرات)

5/1

5/0

4

1010102

اندیشه اسلامی2

گروه 4

2

-

5

1420122

بهداشت عمومی

1

 

6

1420136

اصطلاحات پزشکی در رادیولوژی

1

-

7

1420131

آسیب شناسی عمومی

2

-

8

1010105

تاریخ اسلام

گروه4

2

-

9

1420108

زبان انگلیسی عمومی

3

-

10

1010204

تربیت بدنی 2

طبق برنامه تنظیمی گروه تربیت بدنی

-

1

11

1420124

آمار

1

-

جمع

20

 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

ورودی مهر 95 در نیمسال دوم سال تحصیلی 97/96

(ترم چهارم )

 ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1420133

کاربرد رایانه در تصویر برداری پزشکی

1

1

2

1420142

روشهای پرتونگاری 2

3

-

3

1420146

رادیوبیولوژی

2

-

4

1420147

آشنایی با ساختمان و ویژگیهای مواد

کنتراست زا در تصویربرداری پزشکی

2

-

5

1420128

آناتومی3 (جمجمه ، مغز و اعصاب )

5/1

5/0

6

1420144

بیماری شناسی

2

-

7

1420125

زبان تخصصی

2

-

8

1420163

کارآموزی 2

-

2

9

1420151

تصویر برداری با امواج فراصوتی در پزشکی

3

-

جمع

20

 


لیست وشماره دروس ارائه شده  رشته کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

ورودی مهر94  درنیمسال دوم سال تحصیلی 97/96

(ترم ششم )

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1420165

کارآموزی 4

-

2

2

1420154

تکنیک ها و جنبه های بالینی توموگرافی کامپیوتریCT

2

-

3

1420157

روشهای تصویر برداری پزشکی  QA-QC

2

1

4

1420150

ارزیابی تصاویر پزشکی 2

2

-

5

1010108

دانش خانواده و جمعیت  

گروه 4

2

-

6

1010104

انقلاب اسلامی

گروه 4

2

-

7

1420156

تکنیک ها و جنبه های بالینی تصویر برداری MRI

2

-

8

1420135

مدیریت بیمارستانی و رفتار سازمانی

2

-

9

1010204

تربیت بدنی 2

-

1

10

1420161

سمینار 2

-

1

جمع کل واحد ها

19

 

لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی  

           ورودی مهر 93 درنیمسال دوم سال تحصیلی 97/96

(ترم هشتم)     

 ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

1420170

کارآموزی در عرصه1

(سی تی اسکن)

4

2

1420171

کارآموزی در عرصه2

MRI

4

جمع کل واحد ها

8

 

 (ترم هشتم)

 ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

1420172

کارآموزی در عرصه3

( روشهای پرتونگاری اختصاصی )

4

2

1420173

کارآموزی در عرصه4

( سونوگرافی پزشکی )

4

جمع کل واحد ها

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر