امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:39:40 PM 1398 / 09 / 22
 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت

 ورودی مهر96درنیمسال دوم سال تحصیلی 97/96

(ترم دوم)

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز

نظری

عملی

جمع

1

1441029

ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر2

2

17

34

51

ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر1

1441007

مدیریت اطلاعات سلامت2

2

34

-

34

مدیریت اطلاعات سلامت1

2

1441027

انفورماتیک پزشکی

2

34

-

34

کاربرد فن آوری اطلاعات در سلامت

3

1441020

سمینار تحقیق

2

17

34

51

روش تحقیق در علوم بهداشتی

4

1441014

سیستم های طبقه بندی و نامگذاری اطلاعات در نظام سلامت

3

51

-

51

-

5

1441015

مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

3

51

-

51

-

جمع واحد

12

 

 

*دانشجو به استناد کارنامه مقطع کارشناسی، مجاز به اخذ یکی از دروس ارائه شده در ردیف 1 می باشد.

 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت

 ورودی مهر 95 درنیمسال دوم سال تحصیلی 97/96

(ترم چهارم)

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

1441021

پایان نامه

6

جمع

6

 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت

 ورودی مهر 94 درنیمسال دوم سال تحصیلی 97/96

(ترم ششم )

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

1441021

پایان نامه

6

جمع

6

 

 


 


 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر