سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

9:28:16 PM 1399 / 04 / 13
 
 
نشریه علمی فرهنگی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان - تابش          
صاحب امتیاز: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مدیر مسئول:  کسری ناطقیان

سردبیر: آسیه دانا
 
شمارگان:  1
دریافت  فایل های PDF نشریه علمی فرهنگی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (تابش ):
شماره یک
شماره دو
صفحه اول دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
صفحه اول انجمن های علمی دانشجویی دانشکده پیراپزشکی
صفحه اول انجمن علمی تخصصی پرتونگاری
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر