رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

5:08:07 PM 1396 / 04 / 30
 
 
نشریه علمی فرهنگی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان - تابش          
صاحب امتیاز: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مدیر مسئول:  کسری ناطقیان

سردبیر: آسیه دانا
 
شمارگان:  1
دریافت  فایل های PDF نشریه علمی فرهنگی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (تابش ):
شماره یک
شماره دو
صفحه اول دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
صفحه اول انجمن های علمی دانشجویی دانشکده پیراپزشکی
صفحه اول انجمن علمی تخصصی پرتونگاری
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر