امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:05:10 AM 1398 / 07 / 26
 
برنامه هفتگی دروس عمومی درنیمسال اول  سال تحصیلی 94/93 (دانشکده پیراپزشکی)

           ساعت

ایام هفته   

10-8

12-10

4-2

6-4

کد دروس

شنبه

 

زبان پیش دانشگاهی گروه 4

کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت93

کارشناسی علوم آزمایشگاهی 93

زبان پیش دانشگاهی گروه 5

کارشناسی هوشبری 93

کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی 93

 

اندیشه اسلامی 1                           1010101

اندیشه اسلامی 2                           1010102

اخلاق اسلامی                              1010103

انقلاب اسلامی                             1010104

تاریخ اسلام                                1010105

آشنایی با منابع اسلامی                   1010106  

فرهنگ و تمدن اسلامی                   1010107   

دانش خانواده و جمعیت                  1010108

ادبیات فارسی                              1010201

زبان پیش دانشگاهی               

  1010202

تربیت بدنی1                               1010203

تربیت بدنی 2                             1010204

یکشنبه

تربیت بدنی 1گروه 6 خواهران           

      گروه 15 برادران

تکنولوژی پرتوشناسی93

هوشبری93

اخلاق اسلامی  گروه 4

کارشناسی علوم آزمایشگاهی 91

حاج آقای یوسفی

تربیت بدنی 2  گروه 4 خواهران           

      گروه 5 برادران

ادبیات فارسی   
ساعت 5-2

کارشناسی هوشبری 93 گروه 4

کارشناسی علوم آزمایشگاهی 93

 

 

دوشنبه

 

تربیت بدنی 1    

  گروه 4 خواهران

   گروه 15 برادران

فن اوری اطلاعات سلامت 93

هوشبری93

اندیشه اسلامی 1    گروه 4

کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی93

کارشناسی علوم آزمایشگاهی93

آقای دکتر عابدینی

انقلاب اسلامی گروه 4

کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت91

کارشناسی علوم آزمایشگاهی 90

آقای اصولی

فرهنگ و تمدن اسلام وایران گروه 4

کارشناسی علوم آزمایشگاهی90

آقای جمشیدی

تاریخ اسلام گروه 4

کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی91

کارشناسی هوشبری 91

آقای زجاجی

 

سه شنبه

 

دانش خانواده و جمعیت  گروه 4

کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی91

کارشناسی هوشبری 91

آقای شاه فضل

تربیت بدنی1    
گروه 5خواهران

گروه 15 برادران

گروه علوم آزمایشگاهی

 

اندیشه اسلامی 2گروه 4

کارشناسی علوم آزمایشگاهی92

حاج آقای مقیسه

ادبیات فارسی گروه 5

کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

اندیشه اسلامی 2 گروه 5

کارشناسی هوشبری

آقای دکتر عابدینی

 

چهار شنبه

 

اخلاق اسلامی     گروه 5

کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی92

حاج آقای یوسفی

 

 

 

 

 
تاریخ آخرین ویرایش: 13/06/93
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر