سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

5:49:16 AM 1400 / 09 / 06
 

برنامه  کارآموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتو شناسی در نیمسال اول 401-1400

برنامه کارآموزی 3 (تاریخ آخرین ویرایش: 400/08/15) جدید

برنامه کارآموزی دانشجویان ارشد فیزیک پزشکی ( تاریخ آخرین ویرایش: 400/03/26)

آرشیو

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر