امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:17:33 AM 1398 / 09 / 16
 


برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی هوشبری
 

شهریور آذر
مهر دی
آبان بهمن

تاریخ آخرین ویرایش :98/6/17

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر