سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

10:07:17 PM 1399 / 04 / 16
 


برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی هوشبری
 

بهمن     اردیبهشت  
اسفند    خرداد        
فروردین   تیر             

تاریخ آخرین ویرایش :98/03/24

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر