امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:47:27 PM 1397 / 04 / 03
 


برنامه کارآموزی در عرصه(1) دانشجویان کارشناسی هوشبری ورودی مهر 93 

 

       شهریور     مهر
آبان آذر
دی بهمن

 

تاریخ آخرین ویرایش :96/06/21

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر