امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:05:17 AM 1398 / 05 / 01
 


برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی هوشبری

 

بهمن اردیبهشت
اسفند خرداد
فروردین -

 

تاریخ آخرین ویرایش :97/11/29

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر