سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

5:27:57 AM 1400 / 06 / 31
 


برنامه امتحانات پایان ترم رشته های پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال دوم سال تحصیلی 99/400

  • کارشناسی فن آوری اطلاعات سلامت (تاریخ آخرین ویرایش:400/02/21)
  • کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت (تاریخ آخرین ویرایش:400/02/21)
  • دکتری تخصصی مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت (تاریخ آخرین ویرایش:400/02/21)

  • کارشناسی ارشد آموزش هوشبری (تاریخ آخرین ویرایش:400/02/21)

با توجه به احتمال تغییرات برنامه امتحانی در طول ترم تحصیلی توصیه میگردد دانشجویان در فواصل زمانی معین ، برنامه امتحانات خود را بازبینی نمایند.

آزمون مجازی

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر