سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

5:20:52 AM 1400 / 09 / 06
 
برنامه کارآموزی رشته علوم آزمایشگاهی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
در نیمسال دوم 98/99

 

 

تاریخ آخرین ویرایش : 98/11/14

آرشیو

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر