امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:48:41 PM 1398 / 07 / 23
 
اعضای هیئت علمی گروه  فیزیک پزشکی- رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر اکبر علی اصغر زاده  مدیر گروه و هیئت علمی گروه رادیولوژی- فیزیک پزشکی
دکتر محسنی
دکتر مرادی

دکتر مهرآور رفعتی هیئت علمی گروه رادیولوژی- فیزیک پزشکی
دکتر مهرآور رفعتی 

دکتر باقر فرهود
      دکتر باقر فرهود    

 

کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی                       

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر