سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

10:00:52 PM 1399 / 04 / 13
 
اعضای هیئت علمی گروه  فیزیک پزشکی- رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر اکبر علی اصغر زاده  مدیر گروه و هیئت علمی گروه رادیولوژی- فیزیک پزشکی
دکتر محسنی
دکتر مرادی

دکتر مهرآور رفعتی هیئت علمی گروه رادیولوژی- فیزیک پزشکی
دکتر مهرآور رفعتی 

دکتر باقر فرهود
      دکتر باقر فرهود    

 

کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی                       

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر