امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

4:36:28 AM 1396 / 08 / 27
 
اعضای هیئت علمی گروه  فیزیک پزشکی- رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
دکتر مهران محسنی هیئت علمی گروه رادیولوژی- فیزیک پزشکی
دکتر مهران محسنی
مدیر گروه

 دکتر مرادی

دکتر حبیب الله مرادی

کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر