سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

6:53:44 PM 1399 / 04 / 18
 
اعضای هیئت علمی گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر میرحسینی
دکتر فخرالسادات میرحسینی
دکنر مهدیان
دکتر مهرداد مهدیان 
مدیر گروه

حمید رضا سیدی
کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی 
 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر