امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

9:46:31 AM 1398 / 11 / 03
 
اعضای هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
    دکتر محمود صفاری مدیر گروه و  هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی
 
 
مرتضی سلیمیان عضو هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی
دکتر مرتضی سلیمیان 
  مدیر گروه 

 

 

 


    اعظم صامعی 
 

دکتر خدری
دکتر مصطفی خدری

کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر