سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:30:22 PM 1399 / 04 / 18
 
اعضای هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

    دکتر محمود صفاری مدیر گروه و  هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی
دکتر محمود صفاری

 

 

 


دکتر اعظم
صامعی 

خانم دکتر سمیه قتلو
دکتر سمیه قتلو ابری

کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر