رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

7:02:45 PM 1396 / 04 / 29
 
حمید رضا سیدی آرانی مدیر گروه و  هیئت علمی گروه هوشبری
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

حمیدرضا سیدی آرانی
Seyedi HR
 
تحصیلات: کارشناسی ارشد بیهوشی
مرتبه علمی: مربی
نوع استخدام: عضو هیئت علمی تمام وقت
 آدرس پست الکترونیک:    seiadiarani_hr@kaums.ac.ir            

طرح درس نیمسال اول 96 - 95 :

 1. آشنایی با بیماری های داخلی و جراحی
 2. کارآموزی بیمارستانی 1
 3. روش بیهوشی2

 

 

♣ کتاب تالیفی:

♣ مقالات:

 1. تاثیر جراحیهای مغزو اعصاب بر فراسنج های تنفسی  - مجله فیض –زمستان 80
 2. بررسی تاثیر تزریق داخل وریدی فنتانیل بر تغییرات تعداد و ریتم ضربان قلب ناشی ازلوله گذاری تراشه در بیماران تحت جراح یهای الکتیو شکمی
 3. بررسی تاثیر تزریق فنتانیل بر تغییرات ریت و ریتم قلب ناشی از لوله گذاری تراشه در بیماران تحت جراحیهای الکتیو شکمی –مجله پزشکی هرمزگان –تابستان 81
 4. بررسی تاثیر قدرت تستهای مالامپاتی و تیرومنتال در تشخیص لوله گذاری مشکل –مجله فیض –پاییز 81
 5. بررسی تاثیر جراحیهای مغز و اعصاب بر پارامترهای همودینامیک –مجله فیض - پاییز 81
 6. بررسی کیفیت خدمات بیمارستانی از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستانهای دانشگاهی کاشان  سال 90
 7. بررسی وضعیت ایمنی بیماران در مراکز درمانی شهرستان کاشان 
 8. مروری بر پراکندگی جغرافیایی موش‌ها و بیمارهای منتقله به وسیله آن ها در ایران

 

 

تاریخ آخرین ویرایش95/10/14

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر