سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:22:55 PM 1399 / 04 / 15
 
دکتر مهرداد مهدیان هیئت علمی گروه هوشبری
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر مهدیان


 دکتر مهرداد مهدیان
Dr. Mehrdad Mahdian
 

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
مرتبه علمی: استادیار

مقالات :  Google Scholar CV
نوع استخدام: عضو هیئت علمی تمام وقت
آدرس پست الکترونیک:
  mahdian_m@kaums.ac.ir 

 

طرح درس نیمسال دوم 99 - 98 :

تاریخ آخرین ویرایش:99/2/7

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر