سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:54:01 PM 1399 / 04 / 18
 
دکتر محمود صفاری هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  دکتر محمود صفاری مدیر گروه و هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی

   

دکتر محمود صفاری

Dr.Mahmood Saffari

 

  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی میکروب‌شناسی
  مرتبه علمی : استادی
  نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
  آدرس پست الکترونیک :   saffari_m@kaums.ac.ir 

             

طرح درس نیمسال دوم 98-97  :

 1. باکتری شناسی ( نظری)

 

♣ مقالات:

 1. استخراج و خالص سازی کپسول استافیلوکوک اورئوس Type 2) Smith diffuse
 2. بررسی تغییرات دما، رطوبت، pH و نسبت کربن به نیتروژن در تولید کمپوست به روش توده سطحی
 3. بررسی حداقل غلظت مهاری وانکومایسین در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های بالینی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1388
 4. بررسی خصوصیات مولکولی و تیپ بندی کمپلکس کاست کروموزومی ژن SCCmecدر سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1388
 5. بررسی تأثیر خون های مختلف بر رشد عامل لیشمانیوز جلدی به روش in vitro
 6. بررسی شیوع حاملین استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه A و نقش آن در تیتر ASO در دانش آموزان شهر کاشان طی سال 1375
 7. بررسی شیوع نوکاردیوز ریوی و عوامل مرتبط با آن در مبتلایان به عفونت ریوی شهرستان اراک در سال 1379
 8. پاسخ سرولوژیک بیماران مبتلا به هلیکوباکتر پیلوری به آنتی ژن های جدا شده در باکتری به روش SDS-PAGE
 9. تاثیر عوامل ضد میکروبی و تعیین MIC آنها در اشریشیاکلی های جدا شده از عفونت مجاری ادراری
 10. تشخیص سریع کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس: روش PCR با استفاده از قطعه الحاقی 6110
 11. تعیین فراوانی حاملان استرپتوکوک پنومونیا در گلوی دانش آموزان مدارس شهر کاشان سال 1374
 12. ردیابی ژنهای مشارکت کننده در تولید آفلاتوکسین در تخم مرغ‌های مشکوک به آلودگی جهت غربالگری اولیه آنها
 13. گزارش یک مورد درمان اولین آرتریت قارچی در ایران: تاثیر کتوکونازول
 14. مطالعه اثر انواع مختلف عسل بر رشد سویه استاندارد سودوموناس آئروژینوزا در شرایط برون‌تنی
 15. مقایسه آزمون های مختلف در تشخیص هلیکوباکترپیلوری
 16. مقایسه تاثیر بالینی استرپتوکیناز در بیماران انفارکتوس حاد قلبی با سطح آنتی بادی مختلف ضد استرپتوکیناز

تقویم دانشگاهی دانشکده پیراپزشکی سال تحصیلی 98/99

برنامه امتحانات دانشکده پیراپزشکی سال تحصیلی 96/97

 

           آخرین بروزرسانی :98/5/8

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر