سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

8:25:36 PM 1399 / 05 / 22
 

دکتر مهرآور رفعتی هیئت علمی گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی
 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
دکتر مهرآور رفعتی هیئت علمی گروه رادیولوژی- فیزیک پزشکی
 

دکتر مهرآور رفعتی رحیم زاده
 
Dr,Mehravar Rafati
 
 
  تحصیلات: دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
  مرتبه علمی: دانشیار
  نوع استخدام: عضو هیئت علمی تمام وقت
 آدرس پست الکترونیک :  rafati_me@kaums.ac.ir
                               

طرح درس نیمسال اول 99-98:

  1. اصول فیزیکی سیستم‌های توموگرافی کامپیوتری (CT)
  2. پردازش تصاویر دیجیتال پزشکی  (کارشناسی ارشد)
  3. فیزیک رادیوتراپی 1 (کارشناسی ارشد)
  1. استخراج پارامترهای بهینه در ایجاد هیپرمی غیر فعال برای افزایش توانایی اتساع پذیری شریان بازویی (چکیده)
  2. استخراج حرکت طولی دیواره شریان کاروتید با استفاده از الگوریتم تطبیق بلوک در تصاویرمتوالی فراصوتی
  3. اندازه گیری اتوماتیک آهنگ تغییرات شعاعی دیواره شریان کاروتید با استفاده از تصاویر متوالی فراصوتی؛ الگوریتم حداکثر گرادیان
  4. تأثیر هیپرمی غیر فعال بر استرین شعاعی شریان بازویی: تعیین موقعیت بهینه کاف
  5. مسمومیت با ترکیبات ارسنیک
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر