امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:19:33 PM 1398 / 04 / 30
 

رسالت و شرح وظایف دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 ماموریت دفتر توسعه آموزش، بهبود و ارتقای برنامه ریزی های آموزشی، فرآیندهای ارزشیابی مربوط به استاد، دانشجو و برنامه های آموزشی؛ هدایت طرح های پژوهش در آموزش و توانمند سازی اساتید دانشکده با هدف نهادینه کردن کیفیت آموزش با مشارکت گروههای آموزشی در راستای برنامه راهبردی دانشکده می باشد.

 

اهداف تشکیل دفتر توسعه آموزش در دانشکده :

 هدف اصلی تشکیل دفتر توسعه آموزش، افزایش مشارکت اعضای هیئت علمی در فعالیتهای محوری توسعه آموزش در دانشکده و در راستای:

1- تمرکز زدایی در تصمیم گیری های آموزشی

2- زمینه سازی برای نهادینه شدن تغییرات آموزشی و بسط تجارب مفید در زمینه های آموزشی

3- افزایش کیفیت ارزشیابی های آموزشی

4- بهبود و توسعه پژوهش‌های آموزشی، برنامه‌ریزی های آموزشی، آموزش‌اساتید

5- ایجاد مجموعه سازمان یافته ای از افراد مجرب که بتوانند به مدیریت دانشکده در اخذ تصمیمات مناسب تر کمک نمایند

6- همگانی نمودن و ادغام پژوهش در آموزش به عنوان مکمل اجتناب ناپذیر تدریس

 

شرح وظایف دفتر توسعه عبارتند از :


1- برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروهای آموزشی


2- ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی فراگیران، اعضای هیات علمی و فرایند های آموزش در دانشکده


3- ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش


4- ارائه مشاوره در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی و مشاوره و مطالعه برای توسعه آموزش


5- ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی


 6- شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

 

تاریخ آخرین ویرایش :91/2/23

 

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر