سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:24:47 AM 1401 / 09 / 17
 

رسالت و شرح وظایف دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 ماموریت دفتر توسعه آموزش، بهبود و ارتقای برنامه ریزی های آموزشی، فرآیندهای ارزشیابی مربوط به استاد، دانشجو و برنامه های آموزشی؛ هدایت طرح های پژوهش در آموزش و توانمند سازی اساتید دانشکده با هدف نهادینه کردن کیفیت آموزش با مشارکت گروههای آموزشی در راستای برنامه راهبردی دانشکده می باشد.

 

اهداف تشکیل دفتر توسعه آموزش در دانشکده :

 هدف اصلی تشکیل دفتر توسعه آموزش، افزایش مشارکت اعضای هیئت علمی در فعالیتهای محوری توسعه آموزش در دانشکده و در راستای:

1- تمرکز زدایی در تصمیم گیری های آموزشی

2- زمینه سازی برای نهادینه شدن تغییرات آموزشی و بسط تجارب مفید در زمینه های آموزشی

3- افزایش کیفیت ارزشیابی های آموزشی

4- بهبود و توسعه پژوهش‌های آموزشی، برنامه‌ریزی های آموزشی، آموزش‌اساتید

5- ایجاد مجموعه سازمان یافته ای از افراد مجرب که بتوانند به مدیریت دانشکده در اخذ تصمیمات مناسب تر کمک نمایند

6- همگانی نمودن و ادغام پژوهش در آموزش به عنوان مکمل اجتناب ناپذیر تدریس

 

شرح وظایف:
  • ارتقاء توانمندی های اعضای محترم هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی
  • هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
  • اهتمام در اجرای روشهای نوین آموزشی و مطالعه جهت توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشکده
  • هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیئت علمی و فرآیندهای یاددهی و یادگیری در دانشکده
  • شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

 

 


 

تاریخ آخرین ویرایش :400/03/12

 

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر