سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:47:06 AM 1401 / 09 / 17
 

 مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی کاشان : 

دکتر صامعی
دکتر اعظم صامعی
            دکتری تخصصی ایمنی شناسی
   
     
   استادیار، عضو هیئت علمی تمام وقت
 
 
کارشناس دفتر توسعه آموزش:
معصومه کوچکی

شرح وظایف:

  • ارتقاء توانمندی های اعضای محترم هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی
  • هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
  • اهتمام در اجرای روشهای نوین آموزشی و مطالعه جهت توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشکده
  • هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیئت علمی و فرآیندهای یاددهی و یادگیری در دانشکده
  • شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

 

تماس: 55589021  داخلی:3809 و 3816
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر