سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

2:10:16 AM 1401 / 09 / 17
 

 

فرم طرح درس

طرح دروس گروه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان: 
 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر