سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:20:19 AM 1401 / 09 / 17
 
عملکرد دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

عملکرد سال 1391

             1.  ارزیابی دروس کامپیوتری و فناوری اطلاعات  ارائه شده در رشته کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت شامل :

 •      آشنایی با سیستم عامل و برنامه های کاربردی

 •      ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتری

 •      شبکه کامپیوتر و امنیت

 •      فناوری اطلاعات سلامت 1

 •      فناوری اطلاعات سلامت 2

 •      فناوری اطلاعات سلامت 3

در این رابطه اقداماتی بدین شرح صورت پذیرفت:

1.        بررسی سرفصل ها توسط اساتید گروه

2.       تدوین پرسشنامه نظر سنجی و آگاهی سنجی بر اساس ارزیابی سرفصل ها

3.       انجام نظر سنجی از دانشجویان در رابطه با دروس کامپیوتر و فناوری اطلاعات  

4.       انجام آگاهی سنجی از دانشجویان در رابطه با دروس کامپیوتر و فناوری اطلاعات مطابق سرفصل و نتایج حاصل از نظر سنجی و بررسی سرفصل ها

2-    برگزاری کارگاههای ( یک روزه در 8 ساعت) مورد نیاز برحسب نتایج نظر سنجی و آگاهی سنجی با عناوینی به شرح زیر:

 •         آشنایی با سیستم عامل و برنامه های کاربردی ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی 88 و 89  به تفکیک

 •      کارگاه شبکه های کامپیوتری و امنیت سیستم ها کارشناسی 88 و 89

 •        کارگاه آشنایی با سیستم عامل و برنامه های کاربردی کارشناسی 88 و 89

 •        کارگاه SQL  ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد

 •         کارگاه شبکه های کامپیوتری و امنیت ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد

 •         کارگاه SQLویژه دانشجویان کارشناسی ورودی 88

3-    تشکیل تیم های EDO و صدور ابلاغ برای اعضاء

4-    برگزاری سه جلسه تیم ارزشیابی و اصلاح فرم های ارزیابی امتحانات و ارزیابی طرح درس ها

5-    انجام ارزیابی برای تعیین میزان درج طرح درس ها در وب سایت

6-    انجام نظرسنجی دانشجویان در خصوص نحوه اجرای طرح درس

7-    برگزاری جلسه تیم برنامه ریزی آموزشی و تدوین شرح وظایف EDO

8-    تشکیل یک جلسه تیم پژوهش

9-     تشکیل تیم رشد و بالندگی اعضاء هیئت علمی و طراحی فرم نیاز سنجی آموزشی

10-  اخذ نظرات اعضاء هیئت علمی در خصوص نیازهای آموزشی آنها

11-  ارزیابی امتحانات

12-  استخراج داده های ارزیابی امتحانات با استفاده از برنامه SPSS

13-  استخراج داده های ارزیابی طرح درس با استفاده از برنامه SPSS

14-  اعلام گزارش نتایج ارزیابی طرح درس به مدیران گروهها و اعضای هیئت علمی

15-  ارسال نامه به مدیرگروهها برای ارسال طرح های روزآمد

16-  معرفی اعضاء هیئت علمی جدید برای شرکت در کارگاههای روش تدریس  ، نحوه ارزیابی دانشجو و طراحی سوالات


عملکرد نیمسال اول 93-92

 1.   بازنگری در برنامه های کارآموزی در عرصه گروههای آموزشی  دانشکده

 2.    پیگیری دریافت طرح درس های نیمسال دوم 93-92 و ارائه آن در سایت دانشکده

 3.   ارزیابی اساتید مشاور دانشکده

 4.   همکاری در طراحی نحوه ارزشیابی اعضای هیات علمی نمونه

 5.    همکاری در انتخاب استاد نمونه مطابق فرایند تعیین استاد نمونه

 6. شناسایی و معرفی دانشجویان استعدادهای درخشان

 7.  هدایت و تشویق اعضای هیات علمی جهت شرکت در کارگاههای مرتبط با توسعه آموزش

 8.   شرکت در پانزدهمین همایش آموزش پزشکی یزد و ارائه 14مقاله به صورت سخنرانی و پوستر

 9.  بررسی booklogهای کارآموزی در کلیه گروههای آموزشی دانشکده

 10. بررسی موردی طرح درس ها در گروههای آموزشی دانشکده و انجام تغییرات بر حسب نیاز

 11. برنامه ریزی جهت برگزاری منظم و با کیفیت امتحانات پایان ترم توسط دایره امتحانات دانشکده

 12. طرح ریزی برنامه هماهنگ امتحانات میان ترم در چارچوب زمانی تعیین شده توسط گروههای آموزشی دانشکده به منظور برقراری نظم و فرصت ارائه بازخورد مناسب به دانشجویان

 13. هماهنگی جهت تصحیح اوراق امتحانی توسط دستگاه مارک خوان مرکز EDCدانشگاه و بازخورد ارزیابی سوالات امتحانات به اساتید

عملکرد نیمسال دوم 93-92

 1.   ارزیابی کیفیت ارائه خدمات به دانشجویان شامل تهیه فرم ارزیابی، توزیع و تکمیل پرسشنامه ها و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارش به ریاست دانشکده (بهمن و اسفندماه)

 2.  ارزیابی اساتید مشاور دانشکده

 3.  انتخاب استاد نمونه (ارزیابی فرم های تکمیل شده اساتید)

 4.  تنظیم برنامه عملیاتی سال 94

 5.  طراحی فرم ارزیابی مهارتهای دانشجویان در هنگام فارغ التحصیلان

 6. اقدامات لازم جهت تهیه فرم رضایت سنجی از خدمات دانشکده در قالب صندوق و فرم مخصوص


عملکرد نیمسال اول 94-93

 1. برگزاری کارگاههای اخلاق در آموزش پزشکی، طراحی فرایند آموزشی خوب، ویژگی های استاد مشاور خوب، work-basedو  PBL

 2.  ارائه بازخورد نتایج ارزیابی خدمات به گروههای آموزشی و تنظیم اولویت های کاری بر اساس نتایج

 3.  ارائه نتایج ارزشیابی اساتید ارسالی از EDCبه اساتید


 عملکرد سال 1396

1.        ارزیابی مهارها و صلاحیتهای دانشجویان در زمان فارغ التحصیلی در پایان دو نیمسال تحصیلی ( تیرماه و بهمن ماه)، شامل:

 • اصلاح فرم های قبلی

 • توزیع فرم ها بین دانشجویان

 • ورود و آنالیز اطلاعات در SPSS

 • بازخورد نتایج

2.       رضایت سنجی اعضای هیئت علمی و کارکنان از عملکرد دانشکده شامل:

 •   بررسی مطالعات مرتبط

 •   طراحی فرم

 •   توزیع فرم ها

 •   ورود و آنالیز اطلاعات توسطSPSS

 •   بازخورد به واحد های مرتبط

3.       ارزیابی عملکرد دانشکده از دیدگاه دانشجویان در پایان دو نیمسال تحصیلی ( تیرماه و بهمن ماه)شامل:

 •  اصلاح فرم های قبلی

 •  توزیع فرم ها

 •  ورود و آنالیز اطلاعات توسطSPSS

 • بازخورد نتایج به ریاست دانشکده، معاونت آموزشی دانشکده و گروههای آموزشی

 

4.       تدوین برنامه پاسخگوئی به نیازهای آموزشی و توسعه اعضاء هیئت  علمی و کارکنان شامل:

 • برگزاری جلسات برای برنامه ریزی

 • تدوین برنامه، طرح در جلسه اعضاء هیئت علمی، انجام هماهنگی های لازم EDC

 • برگزاری چهار جلسه آموزشی برای اعضاء با عنوان های

            - آموزش چیست؟

            - تئوریهای یادگیری

            - آموزش مجازی

            - مدیریت دانشجویان مشکل دار   

5.       استعدادیابی دانشجویان جدیدالورود شامل

 •  اصلاح فرم های قبلی

 •  توزیع فرم ها بین دانشجویان

 •  ورود و آنالیز اطلاعات در SPSS

 •  بازخورد نتایج

6.       بررسی نتایج قبلی شامل صلاحیتهای دانشجویان، ارزیابی عملکرد، ارزیابی مدرسان و ارزیابی نیازها

7.       تهیه و ارسال 8 خلاصه مقاله به همایش آموزش پزشکی

8.      تهیه و ارسال 1خلاصه مقاله جهت همایش آموزش الکترونیکی تبریز

9.       همکاری در تنظیم برنامه استراتژیک سال 97-1400

10.      ارزیابی، بازخورد و پیگیری تدوین طرح درس های سال تحصیلی 96-97 و بارگذاری آن در سایت دانشکده،

11.      اعلام طرح درسهای تدوین نشده به ریاست محترم و معاونت محترم آموزشی دانشکده

12.     ارسال 2 فرآیند آموزشی برای شرکت در یازدهمین جشنواره شهید مطهری


عملکرد سال 1397

1.       حضور مسئول و کارشناس دفتر توسعه آموزش در همایش سالیانه مدیران و مسؤلانEDC وEDO

2.       شرکتدر جلسه مدیران EDOدانشکده‌های سراسر کشور و تبادل نظر با سایر مسئولان EDO

3.       ارسال 7 خلاصه مقاله برای همایش آموزش پزشکی سال 1398

4.       هدایت دانشجویان متقاضی ارسال خلاصه مقاله برای همایش آموزش پزشکی

5.       بررسی شرح وظایف EDC , EDOو ارسال نظرات به EDCدانشگاه در پاسخ به نامه ارسالی

6.       شرکت در وبینار بررسی شرح وظایف EDC , EDOبا حضور آقای دکتر میرانزاده و طرح سوالات و تبادل نظر

7.       تدوین برنامه عملیاتی EDOبر اساس استراتژی ابلاغ شده از سوی ریاست دانشکده و کمیته استراتژیک دانشکده

8.       شناسائی و معرفی افراد متقاضی شرکت در دوره " چگونه پروپوزال های طرح های نوآورانه را طراحی و داوری نمائیم" به EDCدانشگاه

9.       همکاری در استخراج فایل‌های "چگونه پروپوزال های طرح های نوآورانه را طراحی و داوری نمائیم"و در اختیار قرار دادن آنها برای متقاضیان

10.   برگزاری چهار کارگاه توانمند‌سازی اساتید مخصوص دانشکده پیراپزشکی با عناوین زیر:

 •    یادگیری مبتنی بر مسئله

 •    شایعترین مشکلات آموزشی دانشجویان

 •    نظام ارزیابی فراگیران

 •    آموزش مهارتهای عملی

11.   شرکت در شورای آموزشی دانشکده

12.   تدوین پروپوزال با عنوان بازنگری کوریکولوم رشته فناوری اطلاعات سلامت در راستای ماموریت ویژه دانشگاه جهت برای دریافت گرنت از مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر)

13.   شرکت در شورای  EDC( 7 جلسه)

14.   تهیه لیست عناوین پژوهش‌های مربوط به آموزش جهت طرح در شورای EDC

15.   تهیه و توزیع فرمهای ارزیابی اساتید مشاور دانشکده در نیمسال اول سال98-97 و پیگیری تکمیل آن از دانشجویان

16.   درخواست تکمیل فرم های گزارش عملکرد اساتید مشاور

17.   تکمیل فرم های مربوط به عملکرد دانشکده و ارزیابی فارغ التحصیلان

18.   همکاری در تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی EDC

19.   همکاری در تدوین برنامه عملیاتی واحد برنامه ریزی درسی

20.   شرکت در جلسه واحد برنامه ریزی درسی

21.   تدوین فلوچارت نحوه انجام طرح های پزوهش در آموزش

22.   اطلاع رسانی و معرفی دانشجویان به کمیته دانشجوئی EDC

23.   ارسال دو ایده آموزشی به بیستمین همایش آموزش پزشکی

24.   همکاری در انتخاب ایده های آموزشی دانشگاه

25.  تدوین برنامه بودجه EDOدانشکده و ارسال به معاونت محترم آموزشی


عملکردسال 1398

1.        عضویت در کمیته علمی و اجرایی برنامه گرامیداشت هفته آموزش و انجام امور مربوطه بشرح زیر:

 •     شرکت مسئول و کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده در جلسات هماهنگی

 •     همکاری با معاونت آموزشی در اجرای فعالیتهای مربوط به برنامه هفته آموزش

 •     انجام فعالیتها و برنامه ریزی‌های لازم جهت راه‌اندازی غرفه دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی

 •     برپایی غرفه دانشکده در هفته گرامیداشت آموزش

 •     تدوین عملکردها و فعالیتهای شاخص EDO دانشکده و ماموریت ویژه دانشگاه و تهیه اسلاید و بنر جهت ارائه در غرفه

 •     آماده سازی کتابچه‌های نرم‌افزارهای گروه مدیریت و فن‌آوری اطلاعات سلامت و کارآموزی و کارورزی‌های رشته‌های آموزشی دانشکده پیراپزشکی جهت ارائه در غرفه

 •     زمانبندی برنامه‌های غرفه حضور و پاسخگویی کارشناسان در غرفه

 •     اجرای کارگاههای CPR، کنترل فشارخون و تعیین گروه خونی در غرفه توسط دانشجویان طبق جدول زمانبندی

 •     طراحی و اجرای مسابقه در غرفه و اهدای جوایز

2.       شرکت در بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی و دوازدهمین جشنواره شهید مطهری  وانجام فعالیت های زیر:

 •     ارائه یک سخنرانی و یک پوسترتوسط مسئول دفتر توسعه آموزش در  همایش آموزش پزشکی سال 1398

 •     همکاری در برگزاری کارگاه دانش‌پژوهی آموزشی در بیستمین همایش آموزش پزشکی

3.      برگزاری سه کارگاه توانمند‌سازی اساتید مخصوص اعضاء هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی با عناوین زیر:

 •   نظام ارزیابی فراگیران

 •  مدیریت خدمات دستگاه‌های آزمایشگاه‌های تحقیقاتی در شرایط تحریم

 •   آزمونهای شناختی چند گزینه‌ای و تهیه بانک سؤال استاندارد

4.       شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشکده

5.      شرکت در جلسات شورای سیاستگذاری EDC  دانشگاه

6.       همکاری با کمیته تدوین برنامه استراتژیک دانشکده و انجام اقدامات زیر:

7.      تدوین برنامه عملیاتی EDOدر سال 98

8.      همکاری با کمیته برنامه ریزی درسیEDC   

9.       ارزیابی کیفیت ارائه خدمات به دانشجویان شامل:

 •  تهیه فرم ارزشیابی، توزیع و تکمیل پرسشنامه ها و تجزیه و تحلیل در نیمسال دوم 98-97 و نیمسال اول 99-98 و ارائه گزارش به ریاست دانشکده

10.     ارزیابی رضایتمندی فارغ التحصیلان رشته های رادیولوژی، HIT، هوشبری و علوم آزمایشگاهی و مقایسه آن با سالهای گذشته

11.     ارزیابی عملکرد اساتید مشاور از دیدگاه دانشجویان

 •  تهیه فرم ارزشیابی، توزیع و تکمیل پرسشنامه ها و تجزیه و تحلیل در نیمسال دوم 98-97 و نیمسال اول 99-98 و محاسبه واحد معادل برای اساتید مشاور و ارسال نتایج به مرکز اعضای هیئت علمی دانشگاه

12.    همکاری با گروه آموزشی هوشبری در خصوص بازدید هیئت بورد هوشبری از دانشکده

 •  تهیه گزارشی از عملکرد دفتر توسعه آموزش

 •  همراهی تیم در بازدید ازمراکز آموزشی و درمانی دانشگاه

13.   شرکت درجلسات کمیته دانش پژوهی آموزشی

14.    همکاری در تدوین فرآیند، تهیه فرم ها و داوری فرآیندها برای کمیته تخصصی دانش پژوهی

15.   داوری فرآیندهای آموزشی

16.   همکاری با دفتر استعدادهای درخشان برای داوری ایده های آموزشی


عملکردسال 1399

1.   همکاری با کمیته اجرایی معاونت آموزشی در خصوص برگزاری مجازی بیست و یکمین همایش کشوری آموزش در دانشکده پزشکی

2.   شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشکده

3.  شرکت در جلسات کمیته برنامه‌ریزی درسیEDC   

4.  شرکت در جلسات ارزیابی آموزش مجازی و همکاری در تهیه فرم ارزیابی آموزش مجازی معاونت آموزشی

5. شرکت در جلسات کمیته تخصصی پژوهش در آموزش هیئت ممیزه

6. شرکت در جلسات کمیته ارزشیابی EDC

7.  همکاری در طراحی فرم طرح درس مجازی دانشگاه

8. همکاری در طراحی ارزیابی آموزش مجازی از دیدگاه دانشجویان

9. همکاری در طراحی ارزیابی آموزش مجازی از دیدگاه اعضاء هیئت علمی

10.تهیه گزارش از کیفیت برگزاری آموزش مجازی در نیسمال دوم 98/99

11.شرکت در جلسات کمیته اعتبار بخشی آموزشی گروه هوشبری

12.تدوین دستورالعمل آموزش مجازی دانشکده و ابلاغ به گروه‌های آموزشی

13. ابلاغ فرمت طرح درس مجازی به اعضای هیئت علمی و اساتید دانشکده

14.تدوین دستورالعمل نحوه ارائه آموزش های مجازی در نیمسال اول 400-99

15.تکمیل فرم‌های نظرسنجی (ارزیابی 360درجه) برای اعضائ هیئت علمی متقاضی ارتقاء (آقای دکتر نبوتی و خانم دکتر میدانی)

16.مشارکت در تکمیل و ارسال  پروژه های آموزشی و اجرایی به معاونت آموزشی دانشگاه

17.طراحی پرسشنامه الکترونیکی جهت ارزیابی آموزش مجازی و اساتید در نیمسال اول 400/99

18.طراحی پرسشنامه الکترونیکی جهت ارزیابی آزمونهای مجازی

19.درخواست تکمیل فرم های گزارش عملکرد اساتید مشاور

20. طراحی پرسشنامه الکترونیکی ارزیابی اساتید مشاور دانشکده در نیمسال اول سال400/99 ، ارزیابی نتایج و محاسبه واحد معادل اساتید مشاور دانشکده


عملکرد شش ماهه اول 1400

1. شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشکده

2. شرکت در جلسات کمیته برنامه‌ریزی درسیEDC   

3. شرکت در جلسات کمیته ارزشیابی EDC

4. شرکت در جلسه اعتبارسنجی دانشگاه

5. شرکت در جلسات کمیته اعتبار بخشی آموزشی گروه هوشبری

6. تکمیل فرم‌های نظرسنجی (ارزیابی 360درجه) برای اعضائ هیئت علمی متقاضی ارتقاء

7. درخواست تکمیل فرم های گزارش عملکرد اساتید مشاور

8. طراحی پرسشنامه الکترونیکی ارزیابی اساتید مشاور دانشکده، ارزیابی نتایج و محاسبه واحد معادل اساتید مشاور دانشکده

9. تهیه و ارسال سه پوستر الکترونیک به دبیر خانه بیست و دومین همایش آموزش پزشکی

10. طراحی و اجرای پرسشنامه ارزیابی تدریس مجازی به تفکیک هر استاد ( ارسالی از معاونت آموزشی) از طریق سامانه پرس لاین و ارسال نتایج به کمیته ارزشیابی EDC

11. ارزیابی آزمونهای مجازی در سامانه فرادید، تجزیه وتحلیل نتایج و بازخورد به اساتید مربوطه در نیمسال دوم 400/99

12. طراحی  و اجرای پرسشنامه جهت ارزیابی محتوای آزمونهای مجازی در سامانه فرادید و پرس لاین در نیمسال دوم 400/99

13.بررسی و اصلاح دستورالعمل‌های آموزش مجازی و  محاسبه گواهی ساعت تدریس اعضای هیأت علمی و ساعت حق التدریس مدرسین مدعو دانشکده پیراپزشکی برای سال تحصیلی جدید

14. بررسی فرم طرح درس مجازی پیشنهادی از مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  دانشگاه (EDC) جهت ابلاغ به گروههای آموزشی و تعیین موعد مقرر برای تحویل گرفتن طرح دروس مطابق با فرمت مربوطه

 


تاریخ آخرین بروزرسانی : 400/06/31

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر