رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

7:00:49 PM 1396 / 04 / 29
 

تیم ارزشیابی

ترکیب تیم ارزشیابی دانشکده:

 1. مدیران گروه‌های آموزشی یا نمایندگان آنها
 2. دو عضو منتخب
 3. معاون آموزشی دانشکده
 4. مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده

مقررات عمومی:

 1. در ابتدای هر سال تحصیلی نشست تیم برگزار و کار آن آغاز می‌گردد.
 2. دبیر مسئول و یا رابط تیم از میان اعضاء انتخاب می‌شود.
 3. رئیس دانشکده می‌تواند در تمام یا بعضی از نشست‌ها شرکت کند.
 4. با حضور 3/2 اعضاء تیم ، نشست‌ها رسمیت می‌یابد.

اهداف:

 1. هدایت ، نظارت بر ارزشیابی ، تحلیل و بازخورد آزمون های پیشرفت تحصیلی دانشجویان
 2. ارزشیابی، تحلیل و بازخورد عملکرد آموزشی مدرسین
 3. ارزشیابی و تحلیل سیستم و برنامه های آموزشی
 4. ارزشیابی ، تحلیل و ارائه بازخورد برنامه راهبردی دانشکده

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر