امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:19:10 AM 1398 / 09 / 16
 

تیم ارزشیابی

ترکیب تیم ارزشیابی دانشکده:

 1. مدیران گروه‌های آموزشی یا نمایندگان آنها
 2. دو عضو منتخب
 3. معاون آموزشی دانشکده
 4. مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده

مقررات عمومی:

 1. در ابتدای هر سال تحصیلی نشست تیم برگزار و کار آن آغاز می‌گردد.
 2. دبیر مسئول و یا رابط تیم از میان اعضاء انتخاب می‌شود.
 3. رئیس دانشکده می‌تواند در تمام یا بعضی از نشست‌ها شرکت کند.
 4. با حضور 3/2 اعضاء تیم ، نشست‌ها رسمیت می‌یابد.

اهداف:

 1. هدایت ، نظارت بر ارزشیابی ، تحلیل و بازخورد آزمون های پیشرفت تحصیلی دانشجویان
 2. ارزشیابی، تحلیل و بازخورد عملکرد آموزشی مدرسین
 3. ارزشیابی و تحلیل سیستم و برنامه های آموزشی
 4. ارزشیابی ، تحلیل و ارائه بازخورد برنامه راهبردی دانشکده

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر