امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:43:32 PM 1398 / 07 / 23
 

تیم پژوهش در آموزش و دانش پژوهی

ترکیب تیم پژوهش در آموزش و دانش پژوهی دانشکده:

 1.  مدیران گروه‌های آموزشی یا نمایندگان آنها
 2. دو عضو منتخب
 3. معاون آموزشی دانشکده
 4. مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده

مقررات عمومی:

 1. در ابتدای هر سال تحصیلی نشست تیم برگزار و کار آن آغاز می‌گردد.
 2. دبیر مسئول و یا رابط تیم از میان اعضاء انتخاب می‌شود.
 3. رئیس دانشکده می‌تواند در تمام یا بعضی از نشست‌ها شرکت کند.
 4. با حضور 3/2 اعضاء تیم ، نشست‌ها رسمیت می‌یابد.

اهداف:

 1. تعیین اولویتهای پژوهش در هر حوزه آموزشی
 2. مشاوره  و حمایت از اعضاء هیات علمی و انجام در تحقیقات آموزشی تخصصی و بین رشته ای در دانشکده وسایر موسسات  
 3. مشاوره وحمایت از اعضاء هیات علمی در انجام فعالیت های دانش پژوهی

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر