سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

2:20:27 AM 1401 / 09 / 17
 

کمیته رشد و بالندگی

 

ترکیب تیم رشد و بالندگی دانشکده:

 1. مدیران گروه‌های آموزشی یا نمایندگان آنها
 2. دو عضو منتخب
 3. معاون آموزشی دانشکده
 4. مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده

مقررات عمومی:

 1. در ابتدای هر سال تحصیلی نشست تیم برگزار و کار آن آغاز می‌گردد.
 2. دبیر مسئول و یا رابط تیم از میان اعضاء انتخاب می‌شود.
 3. رئیس دانشکده می‌تواند در تمام یا بعضی از نشست‌ها شرکت کند.
 4. با حضور 3/2 اعضاء تیم ، نشست‌ها رسمیت می‌یابد.

اهداف:

 1. حمایت از  تواناییهای حرفه ای اساتید
 2. توسعه توانائیهای اساتید در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی
 3. توسعه تواناییهای دانشجویان و سایر افراد حوزه آموزش شامل روش برنامه ریزی ، ارزشیابی ، پژوهش در آموزش ، برنامه ریزی درسی و مشاوره دانشجویان

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر