امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:45:27 PM 1398 / 07 / 23
 

تیم رشد و بالندگی

ترکیب تیم رشد و بالندگی دانشکده:

 1. مدیران گروه‌های آموزشی یا نمایندگان آنها
 2. دو عضو منتخب
 3. معاون آموزشی دانشکده
 4. مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده

مقررات عمومی:

 1. در ابتدای هر سال تحصیلی نشست تیم برگزار و کار آن آغاز می‌گردد.
 2. دبیر مسئول و یا رابط تیم از میان اعضاء انتخاب می‌شود.
 3. رئیس دانشکده می‌تواند در تمام یا بعضی از نشست‌ها شرکت کند.
 4. با حضور 3/2 اعضاء تیم ، نشست‌ها رسمیت می‌یابد.

اهداف:

 1. حمایت از  تواناییهای حرفه ای اساتید
 2. توسعه توانائیهای اساتید در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی
 3. توسعه تواناییهای دانشجویان و سایر افراد حوزه آموزش شامل روش برنامه ریزی ، ارزشیابی ، پژوهش در آموزش ، برنامه ریزی درسی و مشاوره دانشجویان

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر