امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

7:33:07 PM 1398 / 12 / 07
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر