امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

10:01:29 AM 1399 / 01 / 18
 
گروه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
       
                                     گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی                                               
                             گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی                         گروه علوم آزمایشگاهی
                                                                           
                     گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت                                گروه هوشبری
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر