امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:49:17 PM 1398 / 07 / 23
 
گروه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
       
                                     گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی                                               
                             گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی                         گروه علوم آزمایشگاهی
                                                                           
                     گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت                                گروه هوشبری
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر