سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:11:31 AM 1401 / 09 / 17
 
گروه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
       
                                     گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی                                               
                             گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی                         گروه علوم آزمایشگاهی
                                                                           
                     گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت                                گروه هوشبری
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر