امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

3:07:13 PM 1398 / 09 / 24
 
 
نشریه انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی- هماسین 
 
صاحب امتیاز : دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مدیر مسئول : مجید ترابی
سردبیر : شکوه کرباسی زاده

دریافت (دانلود) فایل های PDF نشریه انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی (هماسین) :

 

صفحه اول دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
صفحه اول انجمن های علمی دانشجویی دانشکده پیراپزشکی
صفحه اول انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی

تاریخ آخرین ویرایش : 15/ 7/ 94
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر