سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

10:10:43 PM 1399 / 04 / 16
 
 سایر امکانات و تجهیزات مرکز تمرین و تقوت مهارتهای بالینی (پراتیک هوشبری)
 
 
 Intubation Mankins  
 
                    
 

کاربردها:

آموزش لوله گذاری داخل تراشه به وسیله لارنگوسکوپ
 
                 

کاربردها:

آموزش آناتومی راه هوایی (نحوه قرارگرفتن اپیگلوت، تراشه، مری)،امکان لوله گذاری داخل تراشه به وسیله لارنگوسکوپ به صورتیکه فرد آموزش دهنده مستقیماً عبور لوله در مسیر تراشه را مشاهده می کند.  
 
 
 
    Nursing skill Manking 
       
      

کاربردها:

آموزش تزریقات داخل عضلانی، آتل گیری، بانداژ و پانسمان، سونداژ مجاری ادراری و . 
 
Spinal Inject   
 

کاربردها: 

نحوه انجام صحیح  اسپاینال جهت بی حسی های محیطی و  LP به همراه آناتومی ستون مهره ها و فضای CSF

              
                    صفحه 1   2  3  4             
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر