سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

6:47:45 AM 1401 / 04 / 05
 

برنامه هفتگی ترم دوم رشته تکنولوژی پرتوشناسی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی ورودی مهر 94 درنیمسال دوم سال تحصیلی 95/94(ترم دوم)

                      ساعت ایام هفته  

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

 

آمار

                            کلاس 105

اندیشه اسلامی 2

          آمفی تئاتر ابن سینا

زبان انگلیسی عمومی

                         کلاس 101

 

یکشنبه

 

اصطلاحات پزشکی در رادیولوژی    

نیمه دوم                کلاس 102

فیزیک پرتوشناسی تشخیصی

 ساعت 13-10       کلاس 105

 

آشنایی با منابع اسلامی

                کلاس 106

دوشنبه

 

آناتومی  1 

گروه آناتومی

 

زبان انگلیسی عمومی

دانشکده پزشکی

 

سه شنبه

 

مراقبت از بیمار در بخش رادیولوژی                 کلاس 101

ثبت و نمایش تصاویر در پزشکی

                      کلاس 101           

مراقبت از بیمار در بخش رادیولوژی (عملی)پراتیک هوشبری

بهداشت عمومی

                کلاس 102           

چهارشنبه

 

 

                     ******

                   ******

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر