امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:05:27 AM 1398 / 07 / 26
 

برنامه هفتگی ترم سوم رشته تکنولوژی پرتوشناسی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی ورودی مهر 94 درنیمسال اول سال تحصیلی 96/95 (ترم سوم)

               ساعت

ایام هفته  

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

آناتومی 2

                       کلاس 101

زیست شناسی سلولی

                          کلاس 101

تعمیرات و نگهداری مقدماتی دستگاهها      کلاس 106

اخلاق اسلامی

گروه2           کلاس 105

یکشنبه

کارآموزی 1 ( پراتیک)

طبق برنامه تنظیمی گروه

*********

کارآموزی1

طبق برنامه تنظیمی گروه

کارآموزی 1

طبق برنامه تنظیمی گروه

دوشنبه

 

دوزیمتری پرتوهای یونیزان

ساعت 13-10       کلاس 103

 

روشهای پرتونگاری 1

ساعت 7-4   کلاس 102

سه شنبه

کارآموزی1

طبق برنامه تنظیمی گروه

کارآموزی 1

طبق برنامه تنظیمی گروه

آزمایشگاه دوزیمتری پرتوها

ساعت 8-2  آزمایشگاه فیزیک

آزمایشگاه دوزیمتری پرتوها

            آزمایشگاه فیزیک

چهارشنبه

آسیب شناسی عمومی

                       کلاس 102

اخلاق حرفه ای   (نیمه دوم)

                        کلاس 103

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر