امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:00:25 AM 1398 / 11 / 03
 

برنامه هفتگی ترم ششم رشته تکنولوژی پرتوشناسی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی  ورودی مهر 92 درنیمسال دوم سال تحصیلی 95/94(ترم ششم )

                      ساعت ایام هفته  

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

 

مدیریت بیمارستانی و رفتار سازمانی

                            کلاس 104

ارزیابی تصاویر پزشکی 2

                     کلاس 106

تکنیک ها و جنبه های بالینی CT

                     کلاس 102

کارآموزی4 (پراتیک )

یکشنبه

 

تکنیک ها و جنبه های بالینی MRI

                         کلاس 103

 

انقلاب اسلامی

                 کلاس 106

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران          ساعت 8-6

                کلاس 106

دوشنبه

 

 

روشهای تصویر برداری پزشکیQAQC   کلاس 106

کارآموزی 4

طبق برنامه تنظیمی گروه

کارآموزی 4

طبق برنامه تنظیمی گروه

سه شنبه

 

کارآموزی 4

طبق برنامه تنظیمی گروه

کارآموزی 4

طبق برنامه تنظیمی گروه

 

 

چهارشنبه

 

کارآموزی 4

طبق برنامه تنظیمی گروه

کارآموزی 4

طبق برنامه تنظیمی گروه

روشهای تصویر برداری پزشکیQAQC  

         کلاس 106

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر