امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:05:59 AM 1398 / 07 / 26
 
برنامه هفتگی ترم هفتم رشته تکنولوژی پرتوشناسی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

برنامه هفتگی رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی  ورودی مهر 92 درنیمسال اول سال تحصیلی 96/95 (ترم هفتم  )

            ساعت

 ایام هفته  

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

کارآموزی در عرصه1

کارآموزی در عرصه2

  کارآموزی در عرصه3

کارآموزی در عرصه4

    طبق برنامه تنظیمی گروه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 
 
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر