امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:28:54 AM 1398 / 11 / 01
 

برنامه هفتگی ترم هشتم رشته تکنولوژی پرتوشناسی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی  ورودی مهر 91 درنیمسال دوم سال تحصیلی 95/94 (ترم هشتم  )

    ساعت

ایام هفته  

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

کارآموزی در عرصه1

 کارآموزی در عرصه2

کارآموزی در عرصه3

  کارآموزی در عرصه4

طبق برنامه تنظیمی گروه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 
 
 
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر